top of page

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ И АБОНАМЕНТНИ УСЛУГИ ПРЕЗ ОНЛАЙН
МАГАЗИН „BOOK JOURNEY“

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите Oбщи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ползващи ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на домейн www.bookjourney.club, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН”. 

II. ДЕФИНИЦИИ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2. В настоящите Общи условия:

 1. ДОСТАВЧИК е доставчикът на продукти и абонаментни услуги „ЕС ДИ ДЖЪРНИ” ЕООД, ЕИК: 206256834, който едновременно с това държи и ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 2. ПОТРЕБИТЕЛ e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия, направило е регистрация и/ли АБОНАМЕНТ в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или се е идентифицирало по друг начин, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН АБОНАМЕНТНИ УСЛУГИ и ПРОДУКТИ.

 3. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН е Интернет страницата, качена на домейн  www.bookjourney.club, който служи като виртуална платформа за предлагане на АБОНАМЕНТНИ УСЛУГИ и ПРОДУКТИ за продажба и за постигане на съгласие между ДОСТАВЧИК и ПОТРЕБИТЕЛ за покупко-продажба на конкретна УСЛУГА или ПРОДУКТ.

 4. КУРИЕР е търговец, който физически доставя ЕДИНИЧЕН ПАКЕТ, съобразно заявена АБОНАМЕТНА УСЛУГА, или закупени ПРОДУКТИ, необвързани с АБОНАМЕТНА УСЛУГА, до посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес. Поръчаното от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се доставя чрез куриерско дружество „СПИДИ АД” или друго такова.

 5. ПРОДУКТИ са всички стоки, изброени и характеризирани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, чиято продажба и доставка осигурява ДОСТАВЧИКЪТ.

 6. (АБОНАМЕНТНИ) УСЛУГИ са всички услуги, изброени и характеризирани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, чиято продажба и доставката на ЕДИНИЧНИТЕ ПАКЕТИ по които осигурява ДОСТАВЧИКЪТ, съобразно публикуваните в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ.

 7. АБОНАМЕНТЕН ПЛАН е планът, по който ДОСТАВЧИКЪТ осъществява определена АБОНАМЕНТНА УСЛУГА, включващ описание на УСЛУГАТА, цената на същата и схема за периодичното й плащане, условията за отказ на ПОТРЕБИТЕЛЯ от УСЛУГАТА, описание на ЕДИНИЧНИТЕ ПАКЕТИ, доставяни на месечна база, начина на прекратяване на ползването на АБОНАМЕНТНАТА УСЛУГА и др.

 8. ЕДИНИЧЕН ПАКЕТ е изпращаната ежемесечно пратка към ПОТРЕБИТЕЛ, ползвател на АБОНАМЕНТНА УСЛУГА. ПАКЕТЪТ съдържа вещи, чиято собтвеност преминава върху ПОТРЕБИТЕЛЯ, при условие, че последният е заплатил дължимите по АБОНАМЕНТНИЯ ПЛАН вноски към момента на ДОСТАВЯНЕ.

 9. ДОСТАВЯНЕ включва всички действия по пренос на поръчаното от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН (ЕДИНИЧЕН ПАКЕТ или ПРОДУКТИ) до адрес, обозначен от ПОТРЕБИТЕЛЯ, посредством ползването на услугите на КУРИЕР.

 10. ПРЕДАВАНЕ обхваща всички действия, посредством които фактическата власт върху ПРОДУКТИТЕ или ЕДИНИЧНИЯ ПАКЕТ преминава върху ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 11. ЛИЧНИ ДАННИ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Чл. 3. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН е достъпен на Интернет страница www.bookjourney.club, чрез която ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да закупят предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН АБОНАМЕНТНИ УСЛУГИ и ПРОДУКТИ. 

 

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ изпълнява поръчките от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, като гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в съответствие с действащото българско законодателство, и взема всички необходими мерки за защита на предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ лични данни.


Чл. 5. С осъществяването на поръчка посредством ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява настоящите Общи условия и да придобие поръчаните ПРОДУКТИ, както и продуктите – изпратени чрез ЕДИНИЧЕН ПАКЕТ, в съотвествие със заявените от ПОТРЕБИТЕЛЯ АБОНАМЕТНИ УСЛУГИ - предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен на Интернет страницата www.bookjourney.club.

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 6. (1) За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за закупуване на ПРОДУКТИ и УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него електронен адрес и парола в случаите, в които ЕЛЕКТРОННИЯT МАГАЗИН изисква регистрация.


(2) Името и паролата се определят от ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път в сайта на ДОСТАВЧИКА.


(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам” или „Регистрация“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Настоящите общи условия се считат за приети от ПОТРЕБИТЕЛЯ и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН - посредством конклудентни действия, изразяващи се в ползването на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 

(4) След създаването на регистрацията се генерира акаунт на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който е необходим за встъпването на ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ в договорни правоотношения.


(5) При извършване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. В случай на промяна, изгубване или кражба на съотвените данни, позволяващи достъп до акаунта на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният е длъжен своевременно да актуализира данните, посочени в заявлението за регистрация, респективно да уведоми ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за откраднатите / изгубени данни. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯ не е уведомил за кражба / неоторизиран достъп до профила му ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за всякакви поръчки, направени от профила и дължи тяхното изпълнение, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи получаването им.


(6) За да използва пълната функционалност на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ДОСТАВЧИКА, е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да извърши регистрация в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е могъл да използва пълната функционалност на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, включително и по отношение на възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.

 

(7) При регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН ПОТРЕБИТЕЛЯТ не придобива каквито и да е права и/ли лицензии върху съдържанието на Интернет страницата на ДОСТАВЧИКА, продуктите и/ли марките на ДОСТАВЧИКА и/ли на трети лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на достъп до програмните кодове на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и няма право да го копира или да нанася модификации по какъвто и да е начин. Всеки опит на ПОТРЕБИТЕЛЯ за достъп, копиране или модификация в програмните кодове на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на ДОСТАВЧИКА.

 

(8) Изявленията на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се считат валидни и писмената форма се счита спазена с извършване на действия от ПОТРЕБИТЕЛЯ, като: изпращане на съобщение чрез електронна поща, вкл. от основен електронен адрес, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се избира или попълва от ПОТРЕБИТЕЛЯ, или маркиране в поле в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и др., доколкото волеизявлението на ПОТРЕБИТЕЛЯ е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 7. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези Общи условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да променя своя Основен електронен адрес, като изпрати съответната нотификация на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН от настоящия си Основен електронен адрес и заяви новия електронен адрес.
 

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ за неправомерна промяна на Основния електронен адрес или за достъпа до него, както и за волеизявленията, направени от този Основен електронен адрес, които спрямо него ще се считат за автентични и достоверни.

 

(3) Доколкото ДОСТАВЧИКЪТ не е известен за промяната в Основния електронен адрес до 14 дни от настъпването на промяната, всяко съобщение, което бъде изпратено на предишния Основен електронен адрес ще се счита за получено от момента на излизането му от електронната система под контрола на ДОСТАВЧИКА.

 

(4) ДОСТАВЧИКЪТ има право, по собствена преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалното функциониране на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, временно да забрани използването на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН от ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и да заличи акаунта на ПОТРЕБИТЕЛЯ без предизвестие или друго уведомление, и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация. 

 

(5) ДОСТАВЧИКЪТ има право временно да преустановява предлаганите посредством ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН услуги, ако счете, че това е необходимо за актуализирането на същите или поради риск за сигурността на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. 

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОРЪЧКА

Чл. 8. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ осъществява поръчки за доставка на стоки към ДОСТАВЧИКА по следната процедура:

 • Извършване на регистрация в Интернет страницата, на която се намира ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН, а именно www.bookjourney.club - и предоставяне на необходимите данни, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

 • Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез идентифициране с електронен адрес и парола или друг начин за идентификация;

 • Избиране на АБОНАМЕНТЕН ПЛАН за една или повече от предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН АБОНАМЕТНИ УСЛУГИ или избиране на ПРОДУКТ от предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН такива и добавянето на ПРОДУКТА към списък (кошница) с продукти за покупка;

 • Предоставяне на данни за извършване на доставката;

 • Избор на начин и момент за плащане на цената;

 • Потвърждение на поръчката.

 

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да сключи договор за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА и без извършване на регистрация, като използва съответната опция в интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

Чл. 9. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва интерфейса на Интернет страницата на ДОСТАВЧИКА, за да закупи предлаганите от ДОСТАВЧИКА УСЛУГИ и ПРОДУКТИ в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. 


(2) Страна по покупко-продажбата с ДОСТАВЧИКА е ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. За избягване на съмнение, това са данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА. В случай че не е налична регистрация за ПОТРЕБИТЕЛ се смята лицето, съгласно въведените в хода на извършване на поръчката идентифициращи данни. 


(3) ДОСТАВЧИКЪТ включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направена поръчка.


(4) Поръчката се счита за отправена от момента на заявяване на съответния АБОНАМЕНТЕН ПЛАН или избирането на ПРОДУКТИ от каталога, независимо дали това е било предшествано от регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ДОСТАВЧИКА, или ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е идентифицирал по друг начин, и нейното потвърждение от ДОСТАВЧИКА.


(5) ДОСТАВЧИКЪТ доставя ПРОДУКТИТЕ, съотв. ЕДИНИЧНИЯ ПАКЕТ на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес и не носи отговорност, в случай че посочените от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни са неверни или заблуждаващи.

V. ОТКАЗ НА ДОСТАВЧИКА ОТ ПОРЪЧКА

Чл. 10. (1) ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже да достави продукти и/или да приеме и/или изпълни поръчка от ПОТРЕБИТЕЛЯ, без да дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ обезщетение или друг вид действие или плащане, когато:

 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ действа в нарушение на настоящите Общи условия;

 • информацията, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛЯ е непълна, подвеждаща, невярна и/или невалидна;

 • действията на ПОТРЕБИТЕЛЯ могат да увредят правата, интересите и/ли търговския престиж на ДОСТАВЧИКА или на свързани с него лица;

 • поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ противоречи на закона, морала или търговските практики;

 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е заплатил цената на други УСЛУГИ или ПРОДУКТИ, закупени от ДОСТАВЧИКА.


(2) ДОСТАВЧИКЪТ може да не достави част или всички ПРОДУКТИ от поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ или ЕДИНИЧЕН ПАКЕТ по различни обективни причини, включително, но не само, поради изчерпване на складовата наличност на същите, като в този случай ДОСТАВЧИКЪТ не дължи обезщетение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, с изключение на възстановяване на заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ цена за съответните АБОНАМЕНТНА УСЛУГА или ПРОДУКТ. 

 

(3) ДОСТАВЧИКЪТ изпраща уведомление чрез електронна поща, вкл. на Основен електронен адрес, или уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством телефонно обаждане за отказа си или невъзможността да достави всичко или част от поръчаното, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил валиден адрес на електронна поща, респ. телефонен номер. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща единствено за доставеното му.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВЯНЕ НА ПОРЪЧАНИТЕ ПРОДУКТИ

Чл. 11. (1) Доставка се прави само на успешно направени и приети поръчки, чието ДОСТАВЯНЕ ДОСТАВЧИКЪТ не е отказал в посочените по-горе случаи.

 
(2) Поръчаните ПРОДУКТИ, респ. ЕДИНИЧЕН ПАКЕТ се доставят на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес. Данните за адрес на доставка, посочени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, трябва да са верни, за да бъде изпълнено ДОСТАВЯНЕТО.

 
(3) Поръчаните продукти се доставят подходящо опаковани, съгласно вида им и ползвания транспорт за ДОСТАВЯНЕ.

 

(4) Рискът от случайно погиване на поръчаните продукти преминава върху ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента, в който продуктите са предадени от КУРИЕРА на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на посочено от последния лице.

 

Чл. 12. (1) ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН използва като КУРИЕР „СПИДИ АД” или друго дружество, като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа. Доставка не се извършва в неделя и в официални празници.


(2) ДОСТАВЯНЕТО се извършва до точно посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес (независимо дали жилищен, или служебен) или до офис на КУРИЕРА в съответния град.

 

Чл. 13. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не осигури достъп и условия за предаване на ПРОДУКТИТЕ, респ. ЕДИНИЧНИЯ ПАКЕТ на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на „СПИДИ АД” да получи в срок пратката, в случай че е избрал тази опция, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението да изпълни заявеното ДОСТАВЯНЕ.

VII. ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 14. (1) Цените за АБОНАМЕНТНИТЕ УСЛУГИ и за ПРОДУКТИТЕ, в т.ч. за доставка, са тези, описани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за всяка УСЛУГА – в раздел „АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ“, и за всеки ПРОДУКТ - в раздел „КАТАЛОГ“ и допълнително в графата „Доставка и Плащане“, към момента на извършване на заявяването на АБОНАМЕНТЕН ПЛАН, респ. поръчката на ПРОДУКТИ, освен в случаите на очевидна грешка. 

 

(2) Информацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН обезпечава това, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е наясно, че за избраните УСЛУГИ и ПРОДУКТИ дължи плащане (в т.ч. на описаните към всяка УСЛУГА и ПРОДУКТ дължими данъци и такси, ведно със стойността на куриерските или транспортните разходи), включително чрез поставяне на такава информация върху линк, поле или отделна страница, чрез която се финализира заявяването на АБОНАМЕНТЕН ПЛАН, респ. поръчката.

 

(3) При наличие на очевидна грешка ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да получи от ПОТРЕБИТЕЛЯ действителната цена на поръчаните от ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГИ или ПРОДУКТИ, или незабавното връщане на съотв. ЕДИНИЧЕН ПАКЕТ или ПРОДУКТИ. 


(4) Цените на УСЛУГИТЕ и ПРОДУКТИТЕ са в български лева и включват всички дължими данъци и такси, в т. ч. данък върху добавената стойност (ДДС).


(5) ДОСТАВЧИКЪТ може да предоставя отстъпки за АБОНАМЕНТНИТЕ УСЛУГИ и ПРОДУКТИТЕ в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съобразно изискванията на българското законодателство и правила, определени от ДОСТАВЧИКА. Правилата, приложими за съответната отстъпка, са налични в раздела на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, където е показана отстъпката. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на едни и същи УСЛУГИ или ПРОДУКТИ.

 

(6) Плащането на цената за поръчаните АБОНАМЕНТНИ УСЛУГИ се извършва спрямо указаното в релевантния АБОНАМЕНТЕН ПЛАН, като е възможно ПОТРЕБИТЕЛЯТ да плати чрез кредитна/дебитна карта или с наложен платеж. Плащането на цената за поръчаните ПРОДУКТИ също може да се извърши чрез кредитна/дебитна карта или с наложен платеж. При плащане ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва платформата Wix, към която препраща Интернет сайтът на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. След като преводът на сумата бъде потвърден от Wix към ДОСТАВЧИКА, се доставят поръчаните СТОКИ и УСЛУГИ. Всички дължими такси и комисионни са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. За валидно се счита единствено плащане, извършено посредством банкови карти Visa, Mastercard или American Express.

(7) При избор на „Доставка с наложен платеж“ ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати ПРОДУКТИТЕ в брой на КУРИЕРА при ДОСТАВЯНЕТО на вещта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава изцяло да заплати цената на закупените УСЛУГИ и ПРОДУКТИ и разходите за ДОСТАВЯНЕ не по-късно от момента на предаване на ЕДИНИЧЕН ПАКЕТ – елемент от доставяната от КУРИЕРА АБОНАМЕНТНА УСЛУГА, респ. на закупените без абониране за УСЛУГА ПРОДУКТИ.

 

(8) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да приема авансово плащане за поръчаното от ПОТРЕБИТЕЛЯ и неговата доставка.

 

(9) ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща цената на АБОНАМЕНТНАТА УСЛУГА, съобразно предписанията на относимия към същата АБОНАМЕНТЕН ПЛАН. Що се касае покупко-продажбата на ПРОДУКТИ без ползване на АБОНАМЕНТНА УСЛУГА – ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати на ДОСТАВЧИКА цената за доставка на ПРОДУКТИТЕ преди или най-късно до момента на доставянето им. Във всички случаи Страните ще считат, че правото на собственост върху продуктите – изпратени като ЕДИНИЧЕН ПАКЕТ, част от АБОНАМЕНТНА УСЛУГА, или поръчани без ползване на УСЛУГА, не преминава върху ПОТРЕБИТЕЛЯ преди пълното изплащане на дължамата покупко-продажната цена.

 

(10) Срокът на доставка на ПРОДУКТИТЕ, респ. на месечния ЕДИНИЧЕН ПАКЕТ при УСЛУГА, е между 1-во и 10-то число на съответния месец. За да се ползва от този срок на доставка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да е направил поръчка до ДОСТАВЧИКА, посредством Интернет сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, не по-късно от края на предходния месец.

 

(11) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави и да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ собствеността на определените от него чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН продукти, респ. вещи – част от ЕДИНИЧНИЯ ПАКЕТ, след тяхното пълно и окончателно заплащане, респ. след заплащането на дължимото по АБОНАМЕНТНАТА УСЛУГА.

VIII. РЕКЛАМАЦИЯ. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

viii

Чл. 15. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на рекламация или връщане на закупена от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стока в срок от 14 дни от получаването на стоката.  Пропускът за уведомяване в тези срокове се приравнява на одобрение на ПРОДУКТА, респ. УСЛУГАТА. Рекламация се прави когато закупените ПРОДУКТИ не съответстват на договореното между страните или изпратеното в ЕДИНИЧЕН ПАКЕТ не съответства на договорената АБОНАМЕНТНА УСЛУГА. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

 • производствени дефекти на ПРОДУКТИТЕ, респ. на книгите – част от ЕДИНИЧЕН ПАКЕТ, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици;

 • различно съдържание/опаковка/презентация на ПРОДУКТИТЕ, в сравнение със съдържащите се в съответния раздел на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН основни характеристики, респ. съдържание на ЕДИНИЧНИЯ ПАКЕТ – различно от зададените в описанието на АБОНАМЕНТНАТА УСЛУГА основни характеристики;

 • повреда на ПРОДУКТИТЕ, респ. вещите от ЕДИНИЧЕН ПАКЕТ, при транспортирането.

 

(2) Рекламацията може да се предяви писмено пред ДОСТАВЧИКА на посочения имейл адрес: bookjourney.club@gmail.com, както и чрез Формата за рекламации на адрес: https://bookjourney.club/complaint-form.

Чл. 16. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за несъответствия, съобразно горепосоченото, ДОСТАВЧИКЪТ - в месечен срок от предявяването на рекламацията и по указание на ПОТРЕБИТЕЛЯ - или заменя страдащите от недостатъци ПРОДУКТИ, респ. вещи от ЕДИНИЧЕН ПАКЕТ, или допълва доставката с липсващите продукти и вещи, или обезщетява ПОТРЕБИТЕЛЯ за недостатъците чрез отбив от цената.


Чл. 17. Рекламациите следва да бъдат придружени от съответните доказателства и прилежаща релевантна документация, за да бъдат разгледани от ДОСТАВЧИКА. За рекламирания недостатък страните подписват Констативен протокол, към който се прилагат снимки на рекламираните продукти, респ. вещи от ЕДИНИЧЕН ПАКЕТ. Когато доставката се извършва от КУРИЕР, протоколът се подписва от ПОТРЕБИТЕЛЯ и КУРИЕРА, за да бъде разгледана рекламацията от страна на ДОСТАВЧИКА.

 

Чл. 18. (1) Връщането на продуктите и вещите в случаите на несъответствие с обявения вид/размер/количество на продуктите се осъществява при следните условия:

 • запазен добър търговски вид (опаковките и вещите в тях не са скъсани, надраскани, износени или по друг начин изхабени);

 • не са налице повреди, причинени от неправилна употреба;

 • запазени са оригиналните опаковка и етикет.

 

(2) ДОСТАВЧИКЪТ няма да акцептира рекламацията и не дължи замяна или обезщетение, ако рекламираните ПРОДУКТИ, респ. вещи от ЕДИНИЧЕН ПАКЕТ не бъде върнати във вида, описан в настоящите Общи условия, или ако не бъдат предадени предвидените документи.

 

(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на рекламация, ако несъответствието на ПРОДУКТИТЕ, респ. вещите от ЕДИНИЧЕН ПАКЕТ, се дължи на неправилно или неподходящо съхранение или други действия или бездействия на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително неправилна експлоатация или неспазване на указанията и обичайните практики за ползване на вещите; неправилна, неподходяща или нецелесъобразна експлоатация или съхранение; механични удари или друго външно влияние, неправилно третиране или естествено износване и др., в т. ч. когато не бъдат спазени настоящите Общи условия.

 

(4) Рекламацията за недостатъци на определени продукти не дава право на ПОТРЕБИТЕЛЯ да отказва последващи доставки или плащане на други продукти към ДОСТАВЧИКА по същото или по друго правоотношение или поръчка.

 

(5) Връщането на продукти при рекламация може да се направи по начина и на адресa, посочени върху стоковата разписка, с която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е получил поръчката.

 

Чл. 19. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от сключения с ДОСТАВЧИКА договор за покупко-продажба на ПРОДУКТИ, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на ПРОДУКТИТЕ от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от КУРИЕРА и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Правото на отказ се упражнява чрез попълване на Стандартния формуляр за упражняване правото на отказ и изпращането му по мейл до ДОСТАВЧИКА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител. В тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен незабавно да изпрати на ПОТРЕБИТЕЛЯ потвърждение за получаване на отказа му на траен носител. 

 

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:​

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на ПОТРЕБИТЕЛЯ или съобразно неговите индивидуални изисквания - каквито се явяват кутиите с книги, предлагани от ДОСТАВЧИКА и съобразени с индивидуални параметри, зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ;

 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

 6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания.

 

(3) Когато ДОСТАВЧИКЪТ не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да отправи изявлението за отказ по този член директно към ДОСТАВЧИКА чрез формуляра за отказ от договора, достъпен на сайта на ДОСТАВЧИКА.

 

(4) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява всички суми, получени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от договора. ДОСТАВЧИКЪТ възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната трансакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и от сумата, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ДОСТАВЧИКА.

 

(6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

 

(7) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни правото си на отказ от договора с ДОСТАВЧИКА, като отправи писмено изявление до ДОСТАВЧИКА чрез формуляра за отказ от договора, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

(8) Когато ДОСТАВЧИКЪТ не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, докато получи стоките или докато Потребителят представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

 

(9) Правото на отказ по отношение на договора за АБОНАМЕНТНА УСЛУГА се осъществява от ПОТРЕБИТЕЛЯ съобразно предвидените в съотв. АБОНАМЕНТЕН ПЛАН условия, публикувани на Интернет страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

(10) При отказ от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да върне закупените ПРОДУКТИ в състоянието, в което са получени – с ненарушен търговски вид и със запазен етикет.

 

(11) При отказ от договора, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е заплатил ПРОДУКТА, му се възстановява платената сума за върнатата стока по посочена от него банкова сметка в срок от 14 (четиринадесет) дни след връщането на ПРОДУКТА. Суми не се възстановяват, докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ върне стоката. 

 

(12) Ако стоката не бъде върната в срока от 14 дни от изявлението на ПОТРЕБИТЕЛЯ за отказ, отказът от договора не произвежда действие.

 

(13) При замяна на ПРОДУКТИ или ЕДИНИЧЕН ПАКЕТ транспортните разходи са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на ДОСТАВЧИКА. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да замени или върне продукт, това може да бъде осъществено с куриерско дружество „СПИДИ АД“.

IX.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 20. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН: 

 • да не извършва злоумишлени действия или всякакви други действия, противоречащи на закона или нарушаващи чужди права; 

 • да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 

 • да не се представя за друго лице.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Интернет страницата www.bookjourney.club, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

X. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 21. (1) Правилата на настоящия раздел X от тези Общи условия се прилагат спрямо тези ПОТРЕБИТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

 

Чл. 22. (1) Основните характеристики на продуктите, респ. на ЕДИНИЧНИТЕ ПАКЕТИ, предлагани от ДОСТАВЧИКА, са определени в профила на всеки продукт, респ. в страницата на всяка АБОНАМЕНТНА УСЛУГА, на Интернет страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, заедно с посочване на законовата гаранция за съответствие на доставените продукти със съдържащите се в каталога, условията за упражняване правото на отказ на ПОТРЕБИТЕЛЯ и др. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ДОСТАВЧИКА в профила на всеки ПРОДУКТ и УСЛУГА в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. 

 

(2) Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на ПРОДУКТА, респ. ЕДИНИЧНИЯ ПАКЕТ, се определя от ДОСТАВЧИКА и се предоставя като информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ в един от следните моменти преди сключване на договора:

 • В профила на всяка една от АБОНАМЕНТНИТЕ УСЛУГИ и всеки ПРОДУКТ в Интернет страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

 • При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

Начинът на плащане, ДОСТАВЯНЕТО и изпълнението на договора се определят в настоящите Общи условия, както и от информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН към момента на потвърждаване на направената поръчка.

(3) Интернет страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН съдържа информация за ДОСТАВЧИКА, относно неговата партида в ТРРЮЛНЦ, фирма, седалище и адрес на управление, телефонен номер и адрес за кореспонденция, в т. ч. електронен, както и  адрес на основна стопанска дейност.

 

(4) Информацията, предоставяна на ПОТРЕБИТЕЛЯ по горната алинея, е актуална към момента на визуализацията й на Интернет страницата на ДОСТАВЧИКА преди поръчката на съответните ПРОДУКТИ, респ. абонирането за съотв. УСЛУГА.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

(5) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на покупко-продажбата, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронната търговия.

 

(6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхното ДОСТАВЯНЕ.


(7) ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати на ДОСТАВЧИКА цената да доставка на ПРОДУКТИ преди или в момента на доставката им. Плащането на АБОНАМЕНТНАТА УСЛУГА се извършва съобразно релевантния АБОНАМЕНТЕН ПЛАН. Страните ще считат, че правото на собственост върху стоката не преминава върху ПОТРЕБИТЕЛЯ преди пълното изплащане на покупко-продажната цена.


(8) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОТРЕБИТЕЛЯ в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп и не е уведомил предварително ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за изгубена / открадната парола или потребителско име.

 

(9) Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ и да възстанови платените от него суми.

 

(10) ДОСТАВЧИКЪТ предава стоките на ПОТРЕБИТЕЛЯ след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно Закона за защита на потребителите.

 

(11) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ удостоверяват обстоятелствата по ал. 10 писмено в момента на ДОСТАВЯНЕ чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

 

(12) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че изискванията по ал. 10 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи обоснован извод, че ще предаде информацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ – страна по договора. 

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно Закона за защита на личните данни, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), и Закона за електронната търговия.


(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ ще предоставя информация относно осъществените поръчки само на Основния електронен адрес, по смисъла на настоящите Общи условия.


(3) При посещение на Интернет страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и поръчка, ДОСТАВЧИКЪТ информира всички лица за обстоятелствата по чл. 13 и 14 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679 и предоставя информация за правата им в процеса на обработка на личните им данни.

 

Чл. 24. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява данните му да бъдат обработвани от ДОСТАВЧИКА  с цел изпълнение на поръчките в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и с цел изпълнение на поръчката. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се ангажира да гарантира неприкосновеността на данни и нейната дисеминация единствено при условията на чл. 6 от Регламент 2016 / 679, доколкото субектът на личните данни е дал съгласие за това.

 

(2) При всяко ползване и/или регистриране на акаунт на Интернет страницата www.bookjourney.club, ДОСТАВЧИКЪТ приема, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, посредством натискане на бутона „ПРИЕМАМ“, данните, които е предоставил в процеса на регистрация, да бъдат обработвани от ДОСТАВЧИКА и че същите са верни, пълни, дадени доброволно и не нарушават чужди права.

 

Чл. 25. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

 

Чл. 26. (1) Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯТ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 


(2) В случай че по някаква причина ПОТРЕБИТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

 

(3) Настоящите правила за защита на лични данни се допълват от общата Политика за защита на личните данни на „ЕС ДИ ДЖЪРНИ“ ЕООД, ЕИК: 206256834, публикувана на Интернет страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

XII. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, БИСКВИТКИ И РЕКЛАМА

Чл. 27. (1) Цялата информация, публикувана в Интернет страницата www.bookjourney.club, е собственост на „ЕС ДИ ДЖЪРНИ” ЕООД, ЕИК: 206256834, в т.ч. снимки и описания на продукти. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към сайта www.bookjourney.club. Забранява се копирането на текстове от www.bookjourney.club и поставянето им в други уебсайтове и електронни магазини, без писмено съгласие на „ЕС ДИ ДЖЪРНИ” ЕООД, ЕИК: 206256834 или без да се цитира източникът, посредством поставянето на линк към Интернет страницата на ДОСТАВЧИКА, ведно със следния текст: „Източник: ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН „ЕС ДИ ДЖЪРНИ” ЕООД, ЕИК: 206256834.“ 

 

(2) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Интернет страницата на ДОСТАВЧИКА (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на ДОСТАВЧИКА и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

 

Чл. 28. (1) С цел улеснение ползването на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, същият използва т.нар. „Бисквитки” (Cookies). „Бисквитките“ (cookies) са файлове, които се съхраняват временно на твърдия (hard) диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и позволяват на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН да разпознае компютъра на ПОТРЕБИТЕЛЯ при следващо посещение на  Интернет страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Интернет страницата на ДОСТАВЧИКА се ползва от услугите на следните платформи:

 

(2) Google Adwords ремаркетинг реклама. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН използва ремаркетинг рекламна услуга на Google. Това означава, че при посещение на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, Google получава информация за посещението и след това изпраща реклами до ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайтовете, които последният посещава. Доставчици от трети страни, включително Google, използват бисквитки, за да събират информацията за посещенията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и я използват, за да визуализират реклами на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в рекламните си площадки. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта могат да се откажат от използването на „бисквитки“ от Google и доставчици от трети страни на страницата за отказване на Инициативата за мрежова реклама http://www.networkadvertising.org/choices/.

 

(3) Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies). ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН използва бисквитки за запаметяване на информация за отчитане на ефективността на сайта и рекламите по демографски признак, интереси, продължителност на сесиите и т.н. Интернет страницата www.bookjourney.club използва Google Analytics - услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc. Google Analytics използва бисквитки, както и файлове, съхранявани на компютъра на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за да се направи възможен анализ на използването на сайта. Цялата тази информация се използва от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН единствено за статистически цели и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва.

 

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да контролира и/или изтрива бисквитки, когато пожелае. За повече информация вижте AllAboutCookies.org. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да изтрие всички бисквитки, които вече са запазени на съотвения компютър, а също така може да настрои повечето браузъри да ги блокират. Ако това бъде направено обаче, може да се наложи ПОТРЕБИТЕЛЯТ ръчно да настройва някои параметри всеки път, когато посещава даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може Интернет страницата да работи, но допринася за по-ефективното му използване.

 

(5) При посещенията на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва генерираната информация основно за статистически цели. Това позволява на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН постоянно да оптимизира и променя сайта според изискванията и интересите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Използването на генерираната информация за статистически цели не е свързано с администрирането на лични данни.

XIV. ОТГОВОРНОСТ. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Чл. 31. ЕЛЕКТРОННИЯT МАГАЗИН полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на услугите на Интернет страницата www.bookjourney.club, но няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ДОСТАВЧИКЪТ не отговоря за евентуално причинени вреди на ПОТРЕБИТЕЛЯ при използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. 


Чл. 32. (1) ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН не носи отговорност за наличността и качеството на продукти и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Интернет страницата на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на продукти и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му. 


(2) Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на ДОСТАВЧИКА, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица продукти и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения. 


Чл. 33. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за непредоставяне на услугите на Интернет страницата www.bookjourney.club при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ДОСТАВЧИКА, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. 

Чл. 34. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. 

 

Чл. 35. (1) С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Интернет страницата www.bookjourney.club, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ДОСТАВЧИКА грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от ДОСТАВЧИКА за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка. 

 

Чл. 36. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети ДОСТАВЧИКА за всички пропуснати ползи, вреди и загуби, следствие на нарушаване на закона или тези Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако те са настъпили вследствие неспазване на тези Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.


Чл. 37. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за извършване на поръчка и поръчка чрез сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, независимо дали е дало, или не съгласие за това. 

XVI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. В случай на недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на останалите клаузи, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителните правила на закона.

 

§2. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. 

 

§3. Всички възникнали спорове в отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИ – ползватели на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и ДОСТАВЧИКА се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне, то ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ опитват да разрешат спора чрез медиация с медиатор от Центъра за спогодби и медиация към СРС в месечен срок от възникването на спора, преди страните да отнесат същия пред съответния български съд.  

 

Нищо от горецитираните разпоредби не следва да бъде тълкувано като дерогиране на правото на ДОСТАВЧИКА или ПОТРЕБИТЕЛЯ да търсят защита на нарушените си права пред компетентните съдилища, съобразно приложимото в Република България законодателство.

bottom of page